Rschot dating

Rated 4.25/5 based on 661 customer reviews

voor hoogstammige fruitbomen: 8 EUR/boom, de aanplant betreft minstens 10 bomen.voor de aanleg van een drinkpoel voor vee: - met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van meer dan 25 m: 65 EUR - met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van meer dan 50 m: 125 EUR aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinfrajaar Bij iedere struik of boom moet de naam vermeld worden. voor het knotten van een knotbomenrij 13 EUR/boom/aanvraag en om de 7 jaar of meer toekenbaar. voor onderhoud van een drinkpoel voor vee: - met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van meer dan 25 m: 25 EUR - met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van meer dan 50 m: 50 EUR Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de milieudienst.De plantafstanden zijn; 0,3 tot 0,5 m en het plantgoed dient een minimumformaat van 60-80 cm te hebben.voor houtwallen en houtkanten: 2 EUR/meter/aanvraag De aanplant dient een lengte van minimaal 25 m te hebben.Onder landelijk gebied wordt verstaan gebied die op het Gewestplan Oudenaarde bij KB van 24/02/1977 staan aangeduid als agrarisch gebied (met inbegrip van het ecologisch en landschappelijk waardevol agrarisch gebied), bosgebied, goedgekeurd natuurgebied, natuurreservaatgebieeden wordt onderhoud van knotbomen en houtkanten eveneens gesubsidieerd.Over het ganse grondgebied worden natuureducatieve projecten, die ingediend werden door scholen en verenigingen, op hun eigendom eveneens gesubsidieerd.Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-, vegetatiewijzigings-, bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage voor aanplant.

rschot dating-8

Hij zit mooi verscholen op n van de weinige bevisbare stekken en is zo vriendelijk om ons z'n boot te lenen om vluchtig een tochtje met de visvinder te maken.

De streekeigen beplantingen die in aanmerking komen voor betoelaging zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Voor aanvragen in verband met natuureducatieve projecten is het mogelijk dat andere streekeigen soorten in aanmerking kunnen komen.

Voor houtwallen, houtkanten en bomenrijen es Fraxinus excelsior hazelaar Corylus avellana esdoorn Acer pseudoplatanus Spaanse aak Acer campestre hulst Ilex aquifolium Gelders roos Vibunum opulus zomereik Quercus robur zwarte els Alnus glutinosa wilg Salix species veldolm Ulmus species zoete kers Prunus avium lijsterbes Sorbus aucuparia sporkehout Frangula aluns C.

Knotbomen wilg Salix species es Fraxinus species knotpopulier Populus species olm Olmus species els Alnus species D.

Leave a Reply